Innehåll

Om boken
Innehållsöversikt
Detaljerad innehållsförteckning
Filerna som nämns på sidan 628
Om du funderar på att köpa boken
Rättelser

Om boken

Allt om Windows NT Server är skriven så att den fungerar som lärobok för dig som har tidigare erfarenhet av nätverk och nu skall använda Windows NT Server, och som ett uppslagsverk för dig som redan arbetar med Windows NT Server. Inför varje nytt ämnesområde ger författaren först en bred och översiktlig beskrivning för att därefter tränga ned på djupet. Författaren, som har lång erfarenhet av Windows NT, har själv testat det som beskrivs i boken och kan därför beskriva skillnaden mellan verkligheten och Microsofts dokumentation och bruksanvisningar.

Boken är slut på förlaget, men kan hämtas i PDF här nedan. Samtliga filer ägs av mig och får endast användas för enskilt bruk.

Innehållsöversikt
InnehållsförteckningVI
InledningXXXVII
1 Windows NT Server: en översikt1
2 Arbetsgrupp eller Windows NT-domän: vilken passar bäst?47
3 Windows NT Server har en av 4,5 möjliga roller i nätverket89
4 Diskhantering och filsystem123
5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt167
6 Installera Windows NT Server213
7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner235
8 Alternativ till Microsofts grupphanteringsmodell247
9 Registret//Registry – en översikt och en del tips265
10 Enheter//Devices och Tjänster//Services321
11 Domän- och serverlistorna//Browse Lists357
12 Sammankopplade domäner//Trusts383
13 Inbyggda verktyg för nätadministration451
14 Användarkonton och kontoprinciper517
15 Granskning//Auditing551
16 Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit – vilken hjälp kan du få?569
17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl617
18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket653
19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet733
20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat761
21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst//Guest och System//System781
22 Användarnas hemmamappar801
23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper815
24 Användarrättigheter//User Rights873
25 Lokal behörighet//Local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)911
26 Delningsbehörighet//Share Permissions947
27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar961
28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//System Policies1009
29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)1031
30 NetBEUI, SPX/IPX och TCP/IP i Windows NT1057
31 DHCP, WINS, DNS, IIS samt SNMP i Windows NT Server1121
32 Distansarbete, fjärranslutning med RAS, DUN och RRAS1183
33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh1207
34 Böcker, Resource Kit och andra resurser för att lära dig mer1233
Bilaga A Asanamn för datorer, arbetsgrupper och domäner1247
Bilaga B Windows NT-termer på svenska och engelska1257
Förklarade ord1265
Sakregister1293
Detaljerad innehållsförteckning
InnehållsförteckningIV
InledningXXXVII
Vad boken handlar omXXXVII
Djupt och brettXXXVII
Mina mål med bokenXXXVII
Vem jag tror att du ärXXXVIII
LästipsXXXVIII
Förklarade ordXXXIX
Jag älskar Windows NTXL
Jag har skrivit boken i första hand för verkligheten, i andra hand för MCP-testerXL
Är boken svårXL
Saker du kommer att träffa påXL
Vad varje Windows NT-administratör behöverXLI
Utvecklingen går för långsamtXLI
Rolfs RegelXLII
Visst vore det bra om den här boken inte innehöll några felXLII
Några tack skall utdelasXLII
 
1 Windows NT Server: en översikt1
Syftet med nätverksadministration1
Nätverksfilosofi i tre punkter2
Nätverkadministratörens budord2
Tänk på produktionen på det att du helgar den2
Tänk på dig själv på det att du inte bränner ut dig4
Tänk på underhållet på det att det blir en naturlig del av driften4
Tänk på morgondagen på det att du utbildar dig för den4
Tänk på ekonomin på det att du lär dig räkna hem investeringar4
Tänk på tekniken på det att du lär dig förklara vad den kan användas till5
Tänk på användarna på det att du lär dig tala med dem på deras eget språk6
Windows NT-nätverk kan skötas från en bärbar dator i Arktis6
De olika Windows NT Server-produkterna7
BackOffice7
Utrustningskrav7
Intel eller Alpha8
Vad ingår i produktpaketen9
Vad följer med i Windows NT Server 4.09
Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition12
BackOffice Small Business Server 4.013
BackOffice 4.015
Windows NT Server, Terminal Server Edition16
Microsoft Fax Server och Microsoft Modem Sharing Server16
Innan du rusar ut för att köpa Windows NT Server16
Distributed File System, Dfs16
Licensbestämmelser17
Per Server och Per Seat17
Windows NT Server tillåter byte av licenstyp, en gång18
Windows NT kan användas till mycket18
Windows NT Workstation på fristående dator19
Windows NT Server på fristående dator19
Windows NT Workstation (enbart) i arbetsgrupp20
Windows NT Workstation & Windows NT Server i arbetsgrupp21
Windows NT Workstation & Windows NT Server i (liten) domän21
Windows NT Workstation & Windows NT Server i (stor) domän22
Windows NT Workstation & Windows NT Server i (kopplade) domäner23
Windows NT Workstation & Windows NT Server i TCP/IP-nät - arbetsgrupp24
Windows NT Workstation & Windows NT Server i TCP/IP-nät - domän25
Windows NT:s uppbyggnad i stort26
Några utmärkande drag för Windows NT27
Multikörning//Multitasking27
Avbrytande multikörning - pre-emptive multitasking28
Samarbetande multikörning - Cooperative/Non-preemptive multitasking29
Multitrådning - Multi-threading31
Virtuellt minne32
Använda operativsystemet i egna program - API:er32
Planera för Windows NT 5.035
Windows NT 5.0 kan sambo med Windows NT 3.51 och Windows NT 4.036
Mått och steg att vidtaga redan i dag36
Administration i framtiden38
Teknik som behövs38
Vad skall administratörerna göra39
Hjälpfrågor40
Förslag till svar på frågor42
 
2 Arbetsgrupp eller Windows NT-domän: vilken passar bäst?47
Både datorarbetsgrupp och Windows NT-domän är logiska begrepp47
Serverlistehållning//Computer Browser gör arbetsgrupper och domäner synliga47
Microsoft-nätverk är antingen datorarbetsgrupp eller Windows NT-domän48
Namngivning av datorarbetsgrupp/Windows NT-domän49
Det finns inget sätt att begränsa antalet arbetsgrupper eller domäner i ett nätverk - ingen överhöghet51
Windows-familjens medlemmar har inbyggt nätverksstöd51
Alla medlemmar i Windows-familjen kan vara både klient och server i nätverket52
Klienter är SMB-klienter, servrar är SMB-servrar54
Windows-familjens medlemmar kan vara klienter/servrar även för andra54
Endast klienter gör inget nätverk54
Användarkonton och grupper är viktiga för Windows NT54
Alla måste logga in till Windows NT55
Inloggning i datorarbetsgrupp och Windows NT-domän har stora likheter55
Nätverksinloggning ger upphov till flera nyckelkort56
Inloggning i datorarbetsgrupp56
Inloggning i Windows NT-domän56
Windows NT kan ställas in för automatisk inloggning57
Avgöra vem som är inloggad58
Ett inloggningsfel som administratörer råkar ut för58
I en arbetsgrupp är ingen dator förmer än någon annan58
Vilka Windows-varianter kan ingå i datorarbetsgrupper?59
Resursåtkomst i en datorarbetsgrupp59
Administrera en arbetsgrupp62
Bästa operativsystemet i en arbetsgrupp63
Bli med i en arbetsgrupp63
Byta arbetsgrupp64
Windows NT-domäner innehåller datorer som har ansvar för hela domänen64
Windows NT-domäner är mer sammansatta än datorarbetsgrupper64
Domänkontrollanter//Domain Controllers64
Domänkontrollanterna arbetar med att synkronisera kontodatabasen65
Gör ingen domän om ni inte har minst två Windows NT Server67
En domän kan i ett visst ögonblick ha noll, en eller två primära domänkontrollanter67
Icke-domänkontrollanter67
Windows NT-datorer är själva medlemmar i domänen68
Bli med i en Windows NT-domän70
Byta namn på befintlig Windows NT-domän71
Hur väljer jag mellan datorarbetsgrupp och Windows NT-domän73
Exempel på behov som leder till val mellan arbetsgrupp och Windows NT-domän74
En misskött arbetsgrupp drabbar inte alla användare75
En misskött Windows NT-domän drabbar alla användare76
Geografiskt spritt nätverk76
Överväganden76
Arbetsgrupp, en domän eller flera domäner76
Hantera stora nätverk79
Stora verktyg som hanterar (nästan) alla delar i nätverket80
Medelstora verktyg som hanterar PC-delen av nätverket (samt något mer med SNMP)81
Specialiserade verktyg som hanterar någon eller några aspekter av PC-delen82
Nästa generation administrationsverktyg bygger på webb-teknik: WBEM83
Snabbjämförelse mellan datorarbetsgrupp och Windows NT-domän84
Hjälpfrågor84
Förslag till svar på frågor86
 
3 Windows NT Server har en av 4,5 möjliga roller i nätverket89
Windows NT Server i en arbetsgrupp89
Windows NT Server i en Windows NT-domän89
Domänkontrollanter och domänens kontodatabas90
Domänkontrollanter betjänar en enda domän91
Inloggning till en Windows NT-domän91
Fristående server/medlemsserver//Member server93
Server i en arbetsgrupp med samma namn som domänen93
En domänkontrollant förblir domänkontrollant, en icke-domänkontrollant förblir icke-domänkontrollant94
Skall den nya servern installeras som domänkontrollant eller fristående server eller i en arbetsgrupp (med samma namn)95
Endast datorarbetsgrupper i nätverket95
Viktigt att en viss grupp användare ser servern i sin egen grupp när de öppnar Nätverket//Network Neighbourhood96
Ni har Windows NT-domäner i nätverket96
Servern kommer att behöva byta domän96
Servern kommer huvudsakligen att användas för att dela mappar och skrivare96
Lokala grupper används för resursdelning96
Servern är till för tester97
Andra än domänadministratörer behöver full tillgång till servern97
Domänadministratörer skall inte ha någon tillgång till servern97
Servern behöver tillgång till flera domäner som inte finns i samma nätverk98
Servern kommer att köra något klient/server-system98
Domänadministratörerna tillåter inte datorn som domänmedlem99
Avgöra vilken roll en befintlig Windows NT-dator har i nätverket99
Använda inloggningsdialogen99
Kommandot Net Accounts berättar entydigt vilken roll en dator har104
Serverhanteraren//Server Manager vet vilken roll en dator har i en Windows NT-domän104
Kontodatabaser i Windows NT105
Lokal kontodatabas106
Domänens kontodatabas107
Kontoprinciper, användarrättigheter och inställning för granskning gäller för en kontodatabas 109
Allt domänarbete sker på den primära domänkontrollanten110
Reservdomänkontrollanterna står inte och väntar på jobb111
Det går alltid att utse en BDC till PDC, men aldrig automatiskt111
Hantera grupper och annat för programsystem på en fristående server i en Windows NT-domän111
Vad kan Administratör//Administrator på den fristående datorn åstadkomma112
Om den lokala administratören inte kan vara medlem av Administratörer//Administrators på den fristående servern113
Upprätta lokal grupp på fristående server och göra domänkonton till medlemmar av gruppen114
Tillverka inga lokala konton på den fristående servern114
Resursåtkomst i arbetsgrupper114
Snabbjämförelse mellan Windows NT Servers olika roller i ett Windows NT-nätverk115
Hjälpfrågor117
Förslag till svar på frågor119
 
4 Diskhantering och filsystem123
Indelning på diskarna123
Indelning av hårddiskar123
Sträva efter olika beteckningar125
Pussla med olika beteckningar125
Samma indelning på servrar och arbetsstationer126
Storlek på de lokala volymerna128
Välja filsystem128
FAT-filsystemet129
HPFS-filsystemet (HPFS och HPFS386)129
NTFS-filsystemet130
CDFS-filsystemet130
Flyttbara diskenheter130
Filsystem via nätverket131
Diskkvota - styra diskutrymme för användare131
File Allocation Table, FAT/FastFAT131
Samband volymstorlek - klusterstorlek132
Namngivning i MS-DOS-versionen av FAT132
Namngivning i Windows NT:s version av FAT (FastFAT)133
Att tänka på vid användning av FAT134
High Performance File System, HPFS135
Namngivning i HPFS135
Att tänka på vid användning av HPFS136
New Technology File System, NTFS136
NTFS i sammanfattning138
Samband volymstorlek - klusterstorlek138
Namngivning i NTFS139
Att tänka på vid användning av NTFS139
Hur mycket är 16 Exabyte141
Systemfiler i NTFS141
Hur säkert är NTFS143
Filer med olika datadelar (streams)144
Studera en fils datadelar (streams)144
Byta till NTFS145
Återställa borttagna filer i NTFS145
Fragmentering i NTFS, finns det146
Långa (beskrivande) filnamn i FastFAT146
FastFAT-Partition146
Samspel långa och korta filnamn i NTFS och FastFAT148
Använda korta filnamn149
Skiftlägeskänsliga filnamn - olika blandning av stora och små bokstäver ger olika filer149
Diskhanteraren//Disk Administrator150
Volymindela och formatera volymer151
Andra verktyg för att hantera volymer/partitioner151
Primära partitioner och utökad partition152
Primära partitioner152
Utökad partition152
Aktiv partition, systempartition//System Partition, startpartition//Boot Partition152
Olika sätt att sammanföra diskar och delar av diskar153
Sammanföra diskar för att minska säkerheten, men vinna andra fördelar153
Sammanföra diskar för att öka säkerheten, feltoleranta diskar155
Att tänka på vid volymindelning/partitionering160
Lägga till och förändra hårddiskar161
Lägga till hårddiskar161
Genomföra förändringar//Commit Changes161
Återskapa inställningar för diskar161
Tillval i menyn Verktyg//Tools162
Källor162
Hjälpfrågor163
Förslag till svar på frågor164
 
5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt167
Användarkonton i Windows-familjen167
Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server167
Användarkonton i Windows 95/98168
Användarkonton i Windows för Workgroups168
Vad är ett användarkonto168
Användarkonton i en Windows NT-domän169
Verktyg för att hantera användarkonton i Windows NT-domäner169
Domäninloggning ger användaren ett nyckelkort (Access Token)170
Användargrupper i Windows NT-domäner171
Microsoft bjuder på ett antal grupper171
Verktyg för att hantera användargrupper i Windows NT171
Skillnad mellan lokala grupper globala grupper och specialgrupper172
Användarrättigheter//User Rights i Windows NT172
Verktyg för att hantera användarrättigheter//User Rights i Windows NT173
Behörighet i allmänhet173
Vi ser behörigheter på fyra olika ställen i Windows NT173
Behörigheter finns på flera ställen174
Grundbehörigheter174
Behörigheter sparas i behörighetslistor//access control lists, ACL175
Användarens nyckelkort används för att jämföra med behörighetsposter176
Behörigheter kan ses som luckor som öppnas eller lämnas stängda176
Behörigheter tilldelas/åsätts grupper177
Behörigheter utdelade till flera grupper läggs samman177
Behörigheten Ingen behörighet//No Access fungerar annorlunda179
Icke angiven behörighet medför ingen åtkomst181
Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet183
Lokal behörighet ärvs184
Mappar och filer på NTFS-volymer har alltid ägarinna184
Mappar och filer kan ha olika uppsättning lokal behörighet184
Lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna)184
Var ser man lokala behörigheter186
Specialgruppen Skapare ägare//Creator Owner är tillgänglig för mappar, inte för filer187
Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer188
Lokal behörighet när filer flyttas eller kopieras188
Delningsbehörighet189
Delningsbehörighet använder samma grundbehörigheter som lokal behörighet, men inte lika många189
Delningsbehörigheterna i Windows NT är sammansatta av grundbehörigheter190
Delningsbehörigheter sätts för en enda nivå i mappträdet191
Var ser man delningsbehörigheter192
Likheter och skillnader mellan lokal behörighet och delningsbehörighet193
Likheter mellan lokal behörighet och delningsbehörighet 193
Skillnader mellan lokal behörighet och delningsbehörighet 193
Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra194
Betrakta behörighetsfamiljerna som skjutluckor194
Det är viktigt att förstå hur lokala behörigheter och delningsbehörigheter samverkar195
Exempel - samma lokala behörighet och delningsbehörighet196
Olika lokal behörighet och delningsbehörighet198
Metoder för att tilldela lokala behörigheter och delningsbehörigheter till utdelade mappar202
Alla tre handlar om att använda både lokala behörigheter och delningsbehörigheter för mappar203
NetWare-metoden204
MSNet-metoden206
Samma-överallt-metoden206
Skrivarbehörigheter207
Behörigheter för enskilda skrivare207
Hjälpfrågor208
Förslag till svar på frågor210
 
6 Installera Windows NT Server213
Kan du installera Windows NT Server så kan du köra213
Installera Windows NT Server 4.0213
Tudelad installation213
Windows NT Servers olika roller215
Det finns tre sätt att påbörja installation av Windows NT215
Installationsfilerna kan finnas på tre olika ställen216
Installationsdisketterna/startdisketterna innehåller en miniversion av Windows NT216
De startdisketter som upprättas vid installation är samma som installationsdisketterna216
Nya installationsdisketter: WinNT /ox (WinNT32 /ox)216
Installationen är indelad i tre scener217
Hur installationen går till217
Ett enkelt installationsformulär224
Halv- och helautomatisk installation226
Massinstallation av Windows NT och andra produkter226
Kloningsverktyg226
Datorns/domänens grund-SID upprättas vid installation, RID sätts till rätt värde227
Växlar till WinNT.Exe och WinNT32.Exe228
Hjälpfrågor229
Förslag till svar på frågor231
 
7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner235
Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner235
Microsofts modell i praktiken235
Vi börjar på domänens primärdomänkontrollant (PDC)236
1-2-3240
Skäl för att anamma Microsofts gruppstrategi241
Kritik av Microsofts grupphanteringsmodell242
Rör aldrig paret Domänanvändare//Domain Users - Användare//Users242
Hjälpfrågor242
Förslag till svar på frågor244
 
8 Alternativ till Microsofts grupphanteringsmodell247
Alternativ till Microsofts grupphanteringsmodell248
Enbart globala grupper248
Enbart lokala grupper248
Inga grupper alls (utom Domänanvändare//Domain Users och Användare//Users)248
Rör aldrig paret Domänanvändare//Domain Users - Användare//Users249
Rekommenderad grupphanteringsmetod - globalgruppsmetoden249
Globalgruppsmetoden ur gruppsynvinkel250
Globalgruppsmetoden ur göromålssynvinkel250
1-2 i stället för 1-2-3 (resursåtkomst)251
1-2-3 vad gäller administration252
Enbart globala grupper i praktiken253
Vi börjar på domänens primärdomänkontrollant (PDC)253
Medlemskap är obegränsade till antal, begränsade till djup256
Andra möjliga grupphanteringsmodeller i Windows NT-domäner och datorarbetsgrupper256
Enbart lokala grupper257
Inga grupper alls - användarkontona används direkt259
Hemmamappar hanteras utan grupper260
Hjälpfrågor260
Förslag till svar på frågor262
 
9 Registret//Registry - en översikt och en del tips265
Struktur i Registret//Registry265
Huvudträden265
Nycklar och undernycklar266
Värden i Registret//Registry266
Ange sökvägar i Registret//Registry267
I verkligheten267
Vad betyder HKey270
Värdena innehåller olika typer av data271
Viktigaste delarna och deras hemvist273
HKey_Classes_Root (HKCR)274
HKey_Current_User (HKCU)275
HKey_Local_Machine (HKLM)276
HKey_Users281
Sök i Registret//Registry med RegEdit281
Börja söka på rätt ställe282
Sökningen fortsätter alltid med nästa huvuträd282
Sök alltid i CurrentControlSet aldrig ControlSet001, 002, ...283
Verktyg för att styra inställningar i Registret//Registry283
Register-filer, .reg-filer283
Verktyg i Resource Kit för att hantera Registret//Registry285
Verktyg från andra285
Säkerhetskopiera Registret//Registry287
Saker man kan göra genom att ändra i Registret//Registry287
Ange kontonamn och lösenord för automatisk inloggning287
Flytta delade resurser från en server till en annan288
Slå av de automatiska resurserna, C$, Admin$, m.fl.288
Ändringar som (kanske) gör filsystemet snabbare289
Göra Windows NT Workstation mer lik en server290
Skydda Registret//Registry mot förlust genom att kopiera det till andra datorer291
Behörigheter i Registret//Registry292
Gammal är äldst292
Gruppen Alla//Everyone finns i många behörighetslistor293
Studera behörigheter för HKLM\SAM och HKLM\Security296
Specialkontot System//System används alltid för ändringar i kontodatabasen298
Använda specialkontot System//System för att studera behörigheter i Registret//Registry299
Behörighetsinställningar i Registret//Registry300
Granskning//Auditing av Registret//Registry301
Intressant information i Registret//Registry302
Installationsdatum för Windows NT302
Diagnostik//Windows NT Diagnostics och Registret//Registry303
Version//Version303
System//System305
Skärm//Display305
Diskenheter//Drives305
Minne//Memory305
Tjänster//Services och Enheter//Devices306
Resurser//Resources306
Miljö//Environment306
Nätverk//Network307
Hjälpfrågor310
Förslag till svar på frågor313
 
10 Enheter//Devices och Tjänster//Services321
Bastjänsterna är Windows NT321
Vanliga enheter//devices på en Windows NT-dator323
Startinställning för enheter//devices326
Tjänster startar automatiskt (om du vill)326
Installera/lägga till bastjänster327
Tjänster kan ställas in att startas automatiskt eller manuellt327
Startinställning för tjänster//services327
Tjänsterna använder alltid ett konto när de arbetar327
Tänk igenom vilket konto du vill använda med tjänsten Schedule328
Lösenord för användarkonton som används av tjänster328
Varje tjänst sparar information om användarkontot i Registret//Registry328
Alla tjänster tillåter inte byte av användarkonto329
Tjänster kan startas, pauseras och stoppas330
Grupper för enheter330
Enheter kan bero av att andra enheter eller grupper av enheter är startade332
Ett enda inbyggt verktyg för att hantera enheter//devices333
Grupper för tjänster334
Tjänster kan bero av att andra enheter/tjänster eller grupper av enheter/tjänster är startade334
Tre olika inbyggda verktyg för att hantera tjänster336
Verktyget Tjänster//Services336
Serverhanteraren//Server Manager338
Programmet Net från en Kommandotolk//Command Prompt338
SC.Exe, NetSvc.Exe, InstSrv.Exe och SrvAny.Exe i Microsoft Resource Kit kan vara användbara338
Diagnostik//Windows NT Diagnostics visar en hel information om enheter och tjänster339
Tjänster styrs av programmet Services.Exe339
Viktiga tjänster340
Computer Browser340
Net Logon340
Server342
Workstation343
Enheter och tjänster delar utrymme i Registret//Registry343
Enheter och tjänster lagrar nästan samma information i Registret344
Enheter och tjänster som inte används har ingen ImagePath345
Skilja mellan enhet och tjänst i Registret346
Nycklarna har inte alltid ett lättfunnet namn346
Enheter och tjänster startar i bestämd ordning347
Intressanta saker du kan göra med enheter och tjänster349
Slå av AutoPlay för cd-läsaren349
Vara ensam på en dator - lokalt eller över nätverket350
Hjälpfrågor350
Förslag till svar på frågor352
 
11 Domän- och serverlistorna//Browse Lists357
Vad gör tjänsten Computer Browser357
Tjänsten Computer Browser har systrar i andra Windows360
Många deltar i arbetet med domän- och serverlistorna360
En Master Browser talar inte ofta med klienter - det överlåts till Backup Browser-datorer361
Klientens roll361
Det finns fler roller i en Windows NT-domän363
Varje datorarbetsgrupp och varje domän har sin egen uppsättning Master Browser och Backup Browser (och Domain Master Browser)363
Varje datorarbetsgrupp och varje domän har sin egen uppsättning Master Browser och Backup Browser (och Domain Master Browser) för varje nätverksprotokoll363
Säkerhet364
Inverkan på nätverkstrafik och datorlast364
Minska resursbehovet365
Hur finner de ansvariga datorerna varandra366
Hur tilldelas de olika rollerna368
Val- och nyval368
Felsökning369
En server saknas i domän- och serverlistorna369
Servern finns i domän- och serverlistorna, men det blir fel när man vill se dess resurser370
Servern är tillgänglig men vägrar visa sina resurser370
Servern är tillgänglig, dess resurser synliga, men åtkomst av resurserna vägras370
Domän- och serverlistorna är inte tillgängliga eller det tar lång tid innan de visas371
Kan inte se andra domäner i nätverket371
Verktyg för att studera Browser372
Inställningar i Registret//Registry för Browser372
Windows NT372
Windows 95373
Windows för Workgroups374
Några slutord374
Hjälpfrågor374
Förslag till svar på frågor377
 
12 Sammankopplade domäner//Trusts383
Kännetecken för Windows NT-domäner383
Varför sammankoppla Windows NT-domäner384
Windows NT-domänerna måste ha nätverkskontakt med varandra385
Windows NT-domäner skyddar sina tillgångar385
Gäst//Guest-kontot är farligt386
Varför koppla domäner just med domänkoppling386
Domänkoppling - förtroendelänk//trust387
Domänkopplingens riktning387
Begrepp och benämningar388
Effekter av en domänkoppling389
Jämförelse domänkoppling - ny medlemsdator i domän390
Båda domänerna har något värdefullt391
Jag lovar att visa listan, hela listan och inget annat än...393
Det är skillnad på att ha möjlighet att använda och att verkligen ges tillgång till en resurs393
Hur ser det ut före domänkopplingen394
Man ser alltid alla arbetsgrupper, domäner och servrar395
Man ser aldrig utdelade resurser395
Man ser heller aldrig en annan domäns användarkonto- och grupplista396
Ett exempel på sammankopplade domäner396
Börja i rörmynningen397
Sätt rörkroppen på rörmynningen399
Känna igen en domänkoppling400
Synlig inverkan av domänkopplingen401
Båda domänerna är alltid inblandade401
En bildlig förklaring av domänkopplingar402
Semestrande Sanne och surfande Siv402
Sporthallen och grannföretaget402
Den rekommenderade grupphanteringsmodellen - hur användare kommer åt resurser i sammankopplade domäner403
Ge användare i kontodomänen möjlighet att använda servrar i resursdomänen - användarrättigheter404
Ge användare i kontodomänen möjlighet att logga in till hemmadomänen från datorer i resursdomänen407
Ge kontodomänens användare tillgång till resurser i resursdomänen408
Verktyg som används409
Felmeddelande utan Åtkomst till den här datorn från nätverket//Access this computer from network413
Microsofts grupphanteringsmodell - hur användare kommer åt resurser i sammankopplade domäner414
Microsofts grupphanteringsmodell inom en domän414
Microsofts grupphanteringsmodell i sammankopplade domäner415
Ge kontodomänens användare tillgång till resurser i resursdomänen416
Verktyg som används418
Två domänkopplingar (förtroendelänkar)424
Funktionskontroll av sammankopplade domäner426
Microsofts fyra domänmodeller427
Självständig domän//Single Domain427
Resursdomäner kopplade till en kontodomän//Master Domain Model428
Resursdomäner kopplade till flera kontodomäner//Multiple Master Domain Model430
Kopplade fullständiga domäner//Complete Trust431
Analysera domänkopplingar och sammankopplade domäner432
Analysmetod432
Domänkopplingen kan upprättas i omvänd ordning435
Alternativ till sammankopplade domäner435
Ge användare konton i flera domäner435
Aktivera kontot Gäst//Guest436
Slå samman domäner436
Domänkopplingen är alltid direkt, aldrig indirekt437
Non-transitive trusts är den engelska benämningen438
Förändringar att vänta i Windows NT 5.0438
Säkerhet i domänkopplingar438
Lösenordet omförhandlas438
Domänkontot ingår i Domänanvändare//Domain Users439
Windows NT-domäner som inte har nätverkskontakt med varandra439
En administratör ansvarar för flera domäner439
Användarna har Windows 95/98 på egen bärbar dator440
Koppla samman domäner från en enda domän440
Tjänsten Net Logon har hand om domänkopplingar442
Secure Channel mellan Windows NT-datorer och domänkontrollanter443
Hjälpfrågor443
Förslag till svar på frågor446
 
13 Inbyggda verktyg för nätadministration451
Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji451
Inbyggda verktyg i Windows NT Server 4.0451
Flera av de grafiska verktygen kan hantera kommandoradsargument454
En liten varning för några verktyg455
Filhanteraren//File Manager tillåter användare ändra lokal behörighet på servrar455
Kontohanteraren för domäner//User Manager for Domains tillåter användare upprätta lokala grupper på domänkontrollanterna456
Net.Exe låter tillåter användare upprätta lokala grupper på domänkontrollanterna456
Verktyget Create Alias (CreatAls.Exe) tar bort användares möjlighet att upprätta lokala grupper på Windows NT-datorer456
Underutnyttjade verktyg457
Administratör för nätverksklienter//Network Client Administrator457
Diagnostik//Windows NT Diagnostics458
Kommandofiler//Batch Files458
Kontohanteraren för domäner//User Manager for Domains458
Nätverksövervakaren//Network Monitor459
Registereditorn//Registry Editor460
Reparationsdiskettverktyget//Repair Disk Utility462
Resursövervakaren//Performance Monitor462
Serverhanteraren//Server Manager463
Systemprincipshanteraren//System Policy Editor464
Kommandoradsverktyget Net.Exe464
Windows Scripting Host, WSH465
Microsoft Management Console465
Administrationsverktyg för Windows NT Server skrivna för andra operativsystem466
Windows NT Server-verktyg för Windows 95466
Windows NT Server-verktyg för Windows NT Workstation466
Windows NT Server 3.51-verktyg för Windows för Workgroups 3.11466
Använda Administratör för nätverksklienter - Network Client Administrator467
Förbereda för installation av administrationsverktyg för Windows NT Server i utförande för andra operativsystem467
Tillverka nätstartdisketter468
Använda At (Schedule) för att starta kommandofiler, program och verktyg471
Använda Diagnostik//Windows NT Diagnostics471
Använda Kontohanteraren för domäner//User Manager for Domains473
Studera kontodatabasen på vilken Windows NT-dator som helst473
Markera flera grupper av användare, en efter en474
Variabeln %UserName% kan användas för att ändra inställningar för många användare samtidigt477
Andra domäner478
Använda Loggboken//Event Viewer479
System//System479
Säkerhet//Security479
Program//Application479
Händelsejournalerna ägs av tjänsten EventLog480
Använda Nätverksövervakaren//Network Monitor480
Installera Nätverksövervakaren//Network Monitor481
Nätverksövervakaren//Network Monitor är en bandspelare med mixerbord481
Nätverksövervakaren//Network Monitor registrerar NetBIOS-namn482
Börja använda Nätverksövervakaren//Network Monitor482
Använda Registereditorn//Registry Editor (RegEdt32 & RegEdit)486
Använda Resursövervakaren//Performance Monitor486
Övervaka objekt, instanser av objekt och deras räknare486
Exempel på användning av Resursövervakaren//Performance Monitor487
Undersöka och förbättra prestanda492
Hur börja optimera492
Vilka delar skall man titta på492
Använda Serverhanteraren//Server Manager495
Administrera en server ensam496
Logga ut användare/avsluta deras session med en server499
Använda Microsoft Management Console, MMC500
Hantera skrivare503
Ansluta till skrivare över nätverket - användare503
Installera skrivare över nätverket - administratörer505
Den dolda resursen Print$ används vid anslutning/installation506
Behörighetslistor styr åtkomst till varje skrivare507
Viktiga begrepp507
Blandad konfekt507
Tillverka genvägar/snabbkommandon för administrationsverktygen507
Göra det enkelt starta en Kommandotolk//Command Prompt i viss mapp508
Öppna vilka filer som helst med Anteckningar//Notepad, lägga till egna genvägar i Skicka till//Send To509
Ändra vilket program som används med viss filtillägg509
Hjälpfrågor510
Förslag till svar på frågor512
 
14 Användarkonton och kontoprinciper517
Användarkonton i Windows NT-domäner518
Upprätta användarkonto518
Domänlokala konton521
Inställningar för användarkontots miljö (profil, inloggningsskript, sökväg till hemmamapp)522
Kopiera användarkonton525
Byta namn på användarkonton526
Inaktivera//disable och ta bort användarkonton526
Security Identifier, SID och Relative Identifier, RID529
Windows NT-datorer har datorkonton i en Windows NT-domän531
Kontoprinciper//Account Policies531
Vad styr kontoreglerna/kontoprinciperna532
Hantera kontosäkerhet/kontoprinciper532
Vilka kontoprinciper bör gälla534
Kontot Administratör//Administrator kan inte låsas ute/spärras538
Service Pack 3 medförde nya möjligheter538
Kryptera kontodatabasen med SysKey.Exe538
Striktare lösenord539
Byta lösenord542
Om man förlorar lösenordet för (det enda) administratörskontot543
Återställa konton från reparations//Emergency Repair-disketten543
Återställa konton från säkerhetskopior 543
Hjälpfrågor544
Förslag till svar på frågor546
 
15 Granskning//Auditing551
Vad kan granskas551
Hur studerar jag resultatet från granskningen552
Hur ställer jag in granskning552
In- och utloggning//Logon and Logoff554
Fil- och objektåtkomst//File and Object Access 555
Vem gör vad i domänens kontodatabas558
Om ni är flera administratörer558
Hur ser det ut i Loggboken//Event Viewer558
Allt fungerar som väntat - nästan allt561
Granskning kan ta mycket kraft561
Exportera loggar till ett annat verktyg561
Försäkra dig om att all granskningsinformation loggas561
Matcha omstart vid STOP-fel med CrashOnAuditFail562
När systemet stannar på grund av full logg563
Om du glömmer att återställa värdet på CrashOnAuditFail563
Hjälpfrågor564
Förslag till svar på frågor566
 
16 Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit - vilken hjälp kan du få?569
Min inställning är kluven569
Varning för en del verktyg570
RegSec.Exe570
Viktigaste verktygen i Resource Kit571
Browser Monitor571
Verktyget Create Alias (CreatAls) tar bort användares möjlighet att upprätta lokala grupper på Windows NT-datorer572
Domain Monitor573
PassProp (Password Properties)574
RmtShare (Remote Share)575
Setup Manager - halv- (eller hel-) automatisk installation575
ShutDown/ShutGUI578
XCACLs578
ShareUI - ShareHandler582
Substitute in ACL - SubInACL585
Perl (Practical Extraction and Report Language)586
Tillägg/förstärkning av Windows NT Servers egna verktyg587
Verktygen i Windows NT Server Resource Kit591
Verktygen ordnade efter filnamn606
Hjälpfrågor612
Förslag till svar på frågor614
 
17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl617
Net.Exe och dess underkommandon617
Odokumenterade växlar till kommandot net accounts619
Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler620
Användarkonton förses med olika uppgifter622
Finna lämpligt kontonamn - första Excel-arket623
Bilda net-kommandot - andra Excel-arket625
Lägga till domänkonton till global grupp626
Använda CACLs.Exe för lokal behörighet627
RmtShare delar ut resurser på andra datorer627
Resterande Excel-ark och en färdig kommandofil finns på webben628
Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS628
Flera kommandon på samma rad628
Kommandon som ändras med Command Extensions629
Förbättringar i hanteringen av argument på kommandoraden629
Förbättringar i Goto630
Förbättringar i Call630
Förbättringar i CD/ChDir631
Förbättringar i For631
Förbättringar i If639
Använda %ErrorLevel%640
CmdCmdLine innehåller ursprunglig kommandorad för Cmd.Exe640
Förbättringar i Shift640
Förbättringar i Start641
Förändringar som kanske inte är uppenbara641
Lura verktyg som kräver att du bekräftar ditt val641
Windows Scripting Host642
Windows Scripting Host är två systrar642
ADSI och VBScript i Windows NT 4.0643
Använda VBScript i Windows Scripting Host644
Perl (Practical Extraction and Report Language)645
Smaka på perl646
Ett par perl-exempel647
Hjälpfrågor648
Förslag till svar på frågor650
 
18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket653
Det behövs tre saker för felsökning653
Kunnande krävs653
Erfarenhet är oskattbart653
Rutiner är nödvändiga653
Det konstigaste datorfel jag råkat ut för654
Felkällor655
Bästa felavhjälpningen: undvik fel655
Diagnoshjälpmedel656
Loggboken//Event Viewer657
Händelsetyper658
Diagnostik//Windows NT Diagnostics658
Rapport till skrivare, fil eller Urklipp//Clipboard659
Systemstoppsdump//System Stop Dump664
Matcha inställning för omstart med Loggboken//Event Viewer666
Göra en reparationsdiskett//Emergency Repair Disk666
Reparationsdiskverktyget//Repair Disk Utility666
Setup.Log668
Filer på reparationsdisketten668
Reparationsprocessen//Emergency Repair Process669
Använda reparationsdisketten669
Varning för att lägga tillbaka en gammal RID670
Återställa ursprungliga inställningar (utan reparationsdiskett/-mapp)671
Några tips vid kraschad systemdisk671
Ändra i Boot.Ini672
Delar i Boot.Ini672
Växlar i Boot.Ini673
Startdiskett för Intel- och RISC-system674
Göra en startdiskett för Intel-system674
Göra en startdiskett för RISC-system675
ARC-namn675
Startdiskett för feltolerans på Intel677
Ändra i Boot.Ini så att den speglade disken startas677
Resurser vid felsökning678
TechNet/MSDN679
CompuServe687
Internet687
Microsoft Network, MSN690
Microsoft AB690
Service Pack för Windows NT 3.51 och Windows NT 4.0692
Service Pack för Windows NT 3.51692
Service Pack för Windows NT 4.0692
Utökningar i Service Pack 5 för Windows NT 3.51693
Utökningar i Service Pack 3 för Windows NT 4.0693
Hotfix-paket696
Var finns hotfix-paketen696
Det går oftast att avinstallera hotfix-paketen697
Hotfix-paketen registrerar sig i Registret//Registry697
Verktyget HotFix.Exe listar vilka hotfix-paket som är installerade698
Installera hotfix-paket tillsammans med Service Pack699
Hotfix-paket för Windows NT 3.51700
Hotfix-paket för Windows NT 4.0702
Om du måste begära hjälp med problemet720
Ursprunglig felbeskrivning720
Information som kan bidra till felsökningen721
Felsökningsmetodik722
Felsökning av nätverksproblem - ej fjärranslutning722
Hjälpfrågor726
Förslag till svar på frågor728
 
19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet733
Vad är säkerhet733
Kunskap ger säkrare system733
Hela denna bok handlar om säkerhet734
Goda skrifter, råd och dåd om säkerhet734
NT Security: Frequently Asked Questions, FAQ734
NT Server Security, Petteri Laamanen734
Site Security Handbook - omfattande gratisskrift om säkerhet734
Windows NT Security: Step-by-Step735
Windows NT Security Guidelines, Steve Sutton735
Windows NT Security Issues, Frank Ramos735
Genomgående i de flesta skrifter om säkerhet735
Inbrottsverktyg (säkerhetsverktyg)736
Brandväggar för Windows NT Server736
Certifiering av brandväggar737
Anti-virusprodukter737
Resurser738
Blandade WWW-länkar738
Verktyg740
Gruppost740
Zero Administration Initiative och Zero Administration Kit, ZAK741
Framtiden hör Kerberos och kryptering till741
Kerberos742
Lösenord742
Jag verkar vara den som tycker illast om Alla//Everyone743
Säkerhetskriterier för databehandling, C2 och E3743
Vad innebär C2744
Vilka produkter är C2-certifierade744
Mer om C2745
C2Config i Resource Kit745
Enkla saker för att höja säkerheten745
Bryt dig in i ditt eget nätverk745
Kryptera viktig information på bärbara datorer747
Endast tillåta användare lokal inloggning på egna datorer747
Endast tillåta användare tillgång till servrar747
Reservera diskettenheten och cd-läsaren för den inloggade användaren747
TechNet gör stor nytta749
Restricting Information Available to Anonymous Logon Users749
Stark kryptering förbehållet USA750
Tillförlitlighet i driften750
Avbrottsfri energi750
Säkerhetskopiering752
Sammankopplade diskar, RAID753
Sammankopplade datorer, datorkluster753
Distributed file system, Dfs754
Rätt utrustning till rätt uppgift754
Lagerför viktiga delar själv754
Hela datorer i reserv754
Hjälpfrågor755
Förslag till svar på frågor756
 
20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat761
Namn på datorer761
Namn på servrar761
Femton bokstäver är den övre gränsen762
Två datorer får inte ha samma namn om de har nätverkskontakt med varandra762
Namn på användarkonton763
Begränsningar i Windows NT764
Andra begränsningar764
Bilda kontonamn från personers för- och efternamn och organisatorisk tillhörighet764
Använda Excel för att bilda kontonamn766
Namngivningsregler i sammanfattning766
Kontonamn767
Samarbeta med personalorganisationen (om det finns någon)767
Exempel på kontonamn767
Lösenord768
Användning av kodade NetBIOS-namn769
Vad används NetBIOS-namn till769
NetBIOS använder massanrop (aja, baja)769
Varje dator har en tabell över NetBIOS-namn770
Översättning mellan NetBIOS-namn och nätverksadresser770
NetBIOS finns i NetBEUI, SPX/IPX och även TCP/IP772
Framtiden för NetBIOS773
Lista över olika koder för NetBIOS-namn773
Hjälpfrågor775
Förslag till svar på frågor777
 
21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst//Guest och System//System781
Förinstallerade konton781
I Windows NT 3.51förinstalleras ytterligare ett konto781
Administratör//Administrator782
I Windows NT-nätverk finns det många konton med namnet Administratör//Administrator782
Det finns bara ett domänkonto med namnet Administratör//Administrator783
De lokala kontona Administratör//Administrator är allsmäktiga i sina egna kontodatabaser784
Gruppen Administratörer//Administrators får sin makt av Microsoft785
Gäst//Guest785
Aktivera aldrig kontot Gäst//Guest (nästan aldrig)786
Använd både hängslen och livrem787
Om Gäster//Guests inte har Lokal inloggning//Log on locally787
System//System (LocalSystem//LocalSystem)787
Samband mellan System//System och LocalSystem//LocalSystem788
System//System är med i Administratörer//Administrators788
System//System är inte med i Domänadministratörer//Domain Admins789
System//System är tilldelat många användarrättigheter//user rights789
System//System kan inte användas för att nå en annan dator över nätverket789
System//System har inget lösenord790
Tjänster använder System//System790
Vilken lokal behörighet behöver System//System790
Tjänsten Schedule är måltavla för inkräktare791
Kontona har känd RID, System//System känd SID791
Hjälpfrågor792
Förslag till svar på frågor795
 
22 Användarnas hemmamappar801
Fyra olika sätt att hantera hemmamappar801
Dela ut hemmamappar - delningsbehörighet802
Alla hemmamappar delas ut var och en med eget resursnamn802
Hemmamapparna delas inte ut var och en805
Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar807
Utdelade med synligt resursnamn807
Utdelade med osynligt resursnamn808
Undermappar till central mapp808
Undermappar till avdelningsmappar809
När användare slutar810
Hjälpfrågor811
Förslag till svar på frågor813
 
23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper815
Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser815
Grupper i Windows NT 4.0 kan inte ordnas i en hierarki815
Verkligheten är ofta hierarkisk816
Stora organisationer och företag behöver katalogtjänster817
Det är viktigt att förstå vad Windows NT kan erbjuda817
Gruppers roll i nätadministration818
Hantera alltid grupper, aldrig enskilda användarkonton818
I Windows NT används alltid användarkonton vilka alltid är med i grupper819
Windows NT Server kan innehålla/använda upp till tre olika grupptyper819
Windows NT Server och Windows NT Workstation i arbetsgrupp innehåller två olika grupptyper819
Windows NT Server i en Windows NT-domän innehåller tre olika grupptyper820
Hantering av grupper820
Globala grupper821
Möjliga medlemmar i globala grupper822
Globala grupper finns i domänens kontodatabas822
Globala grupper kan verka över domängränserna823
Domänkonton måste vara medlem av, minst, en global grupp823
Den inbyggda globala gruppen Domänanvändare//Domain Users är annorlunda824
Microsoft säger att globala grupper är kraftlösa825
De tre inbyggda globala grupperna görs till medlemmar av lokala grupper på nya domänmedlemmar826
Domänadministratörer//Domain Admins826
Domänanvändare//Domain Users826
Domängäster//Domain Guests826
Lokala grupper827
Lokala grupper kan upprättas av (nästan) vem som helst827
Microsofts avsikt med lokala grupper828
Lokala grupper kan endast verka i sin egen kontodatabas829
Lokala grupper i en datorarbetsgrupp829
Grupphantering på Windows NT-datorer i arbetsgrupp830
Lokala grupper i en Windows NT-domän830
Inbyggda lokala grupper på Windows NT i en datorarbetsgrupp832
Inbyggda lokala grupper på Windows NT i en Windows NT-domän835
Olika grupper på domänkontrollanter och fristående servrar stökar till det839
Vilka verktyg kan operatörsgrupperna använda840
Tillverka en knapp administratör841
Grupper med samma namn har samma privilegier841
Mer om lokala gruppers möjligheter842
Snabbjämförelse mellan domänkontrollanter och andra Windows NT-datorer842
Upprätta egna lokala grupper843
Gemensamma drag för globala och lokala grupper844
Användarkonton kan vara med i obegränsat antal globala (och lokala) grupper844
Byta namn på grupper844
Inaktivera grupper844
Specialgrupperna845
Specialgrupperna sönderfaller i tre grupper, en platshållare, en supergrupp och ett specialkonto846
Specialgrupperna uppför sig om de vore antingen globala, lokala eller universella847
En för alla, alla för en847
Nätverk//Network848
Interaktiv//Interactive848
Verifierade användare//Authenticated Users849
Alla//Everyone850
Skapare ägare//Creator Owner851
Specialkontot System//System853
Grupper skall ha ägare och sista förbrukningsdatum855
Ägas av användarna855
Bäst-före-datum856
Namngivning av grupper856
Ingen standard857
Konsekvens viktig857
Olika förslag857
Få eller många grupper858
Få grupper - många användare i varje859
Många grupper - få användare i varje grupp859
Grupphantering i Windows NT Server 5.0860
Security Identifier, SID och Relative Identifier, RID861
Specialgrupper som inte syns, men finns ändå863
NT Authority är en egen kontodatabas som finns inne i alla kontodatabaser864
Builtin är också en egen kontodatabas som finns i alla Windows NT-datorer865
Vid inloggning används ytterligare en specialgrupp: Logon865
Ingen//None: en global grupp på Windows NT Workstation866
Hjälpfrågor866
Förslag till svar på frågor868
 
24 Användarrättigheter//User Rights873
Vad är användarrättigheter//user rights873
Hur används användarrättigheter873
Verktyg för att hantera användarrättigheter873
Inställningar för användarrättigheter gäller per kontodatabas875
Planera vilka grupper som skall ha vissa användarrättigheter875
Det finns fyra typer av användarrättigheter//user rights876
Det finns fyra typer av användarrättigheter//user rights, men...876
Grundläggande användarrättigheter876
Avancerade användarrättigheter877
Användarrättigheter från Local Security Authority, LSA878
Samtliga fyra handlar om inloggning879
Om Gäster//Guests inte har Lokal inloggning//Log on locally880
Dolda (indirekta) användarrättigheter880
Domänkontrollanter881
Icke-domänkontrollanter882
Användarrättigheter man skall se upp med883
Säkerhetskopiera filer och kataloger//Backup files and directories883
Återställa filer och kataloger [mappar]//Restore files and directories [folders]883
Åtkomst till den här datorn från nätverket//Access this computer from network884
Användarrättigheter och den hemska gruppen Alla//Everyone884
Det saknas användarrättigheter885
Det löses kanske i nästa version885
Varning för fel och missuppfattningar885
Förslag till inställningar för användarrättigheter886
Användarrättigheter på domänkontrollanterna och andra Windows NT Server i domänen886
Användarrättigheter på användares Windows NT Workstation (och Windows NT Server)889
En liten varning om du ändrar från förvalda inställningar890
Ett gott råd till den som tycker om att ha kontroll över sitt nätverk891
Användarrättigheter med oväntade beteenden892
Användarrättigheter omedelbart efter installation892
Windows NT Workstation i arbetsgrupp893
Windows NT Workstation i domän894
Windows NT Server i arbetsgrupp896
Windows NT Server som medlemsserver (icke-domänkontrollant) i domän897
Windows NT Server som domänkontrollant899
Användarrättigheter//User Rights900
Ordnade efter svenska namn900
Ordnade efter engelska namn902
Hjälpfrågor903
Förslag till svar på frågor906
 
25 Lokal behörighet//Local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)911
Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet911
Mappar och filer på NTFS-volymer har alltid ägarinna911
Ägarinnan är farlig - både för sig själv och andra911
POSIX stökar till det - File Delete Child912
Förvald lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna)913
File Delete Child kräver minst Ändra//Change som delningsbehörighet913
Ändra behörighet//Change Permissions kräver Fullständig behörighet//Full Control som delningsbehörighet913
Bli ägare//Take Ownership kräver Fullständig behörighet//Full Control som delningsbehörighet914
Fullständig behörighet//Full Control914
Ändra//Change915
Lägga till och Läsa//Add & Read916
Lägga till//Add917
Läsa//Read917
Lista//List918
Ingen behörighet//No Access918
Lokala grundbehörigheter kan fritt blandas919
Kringgå problemet med File Delete Child: RXWDPO919
Sätta behörighet så att man kan lägga till filer till en mapp och ändra behörigheter för mappen922
Sammansatta lokala behörigheter för filer på en NTFS-volym922
Fullständig behörighet//Full Control923
Ändra//Change924
Läsa//Read924
Ändra filnamn kräver nödig behörighet för både mapp och fil925
Behörigheten Exekvera [Köra]//Execute kan vara lurig925
Ägarbyte kan medföra behörighetsförändringar925
Behörigheter som inte ärvs928
Behörighetsposter för Skapare ägare//Creator Owner gäller enbart för nya mappar/filer928
Behörigheten för Skapare ägare//Creator Owner byts ut929
Tillåt inte ägarbyte932
Var ser man lokala behörigheter932
Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer933
Byta ut behörigheter för befintliga filer i samma mapp933
Byta ut behörigheter för befintliga undermappar (endast mappar)934
Byta ut behörigheter för alla filer och undermappar i hela mappträdet935
CACLs.Exe är ett kommandoradsverktyg för att hantera lokal behörighet935
XCACLs.Exe och SubInACL.Exe är kommandoradsverktyg från Resource Kit för att hantera lokal behörighet937
Skydda filerna på Windows NT:s systempartition//System Partition938
Hjälpfrågor939
Förslag till svar på frågor942
 
26 Delningsbehörighet//Share Permissions947
Delningsbehörigheter947
Utdelade mappar947
Andra utdelade resurser947
Delningsbehörigheterna i Windows NT är sammansatta av grundbehörigheter948
Fullständig behörighet//Full Control948
Ändra//Change949
Läsa//Read951
Ingen behörighet//No Access953
Delningsbehörigheter sätts för en enda nivå i mappträdet953
En utdelad mapp blir alltid rot när man ansluter till den953
Var ser man delningsbehörigheter954
ShareUI i Resource Kit är en stor hjälp954
Hjälpfrågor956
Förslag till svar på frågor958
 
27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar961
Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra961
Behörigheter tilldelas (lokala) användargrupper961
Vilka användargrupper används för att tilldela behörigheter961
Felsöka behörighetsproblem962
Bakgrundsfakta962
Felsöka uppifrån och ned963
Felsöka nedifrån och upp971
Använd ena metoden - eller båda972
Olika grupphanteringsmetoder och felsökning972
Några exempel på användning av lokal behörighet och delningsbehörigheter973
Mapp för standarddokument, endast ägarinnan kan ändra dokumentets innehåll973
Mapp för standarddokument med en grupp som kan ändra standarddokumenten975
Brevlåde-mapp (write-only folder)977
Brevlåde-mapp där ägarinnan kan ändra i sitt eget dokument, men inte se andras filer978
Hemmamappar984
Metoder för att tilldela lokala behörigheter och delningsbehörigheter985
Alla tre handlar om att använda både lokala behörigheter och delningsbehörigheter986
NetWare-metoden987
MSNet-metoden991
Samma-överallt-metoden992
Vad föreslår Microsoft993
Förändringar i Windows NT 5.0993
En god nyhet - det blir endast små förändringar för behörighetslistor993
En god och dålig nyhet - lokala grupper kanske försvinner994
Grundbehörigheter består i sin tur av kvarkbehörigheter994
Gemensamma kvarkbehörigheter995
Kvarkbehörigheter för mappar996
Kvarkbehörigheter för filer (lokal behörighet)999
Delningsbehörigheter behöver inte specialbehandlas1001
Saker som inte låter sig göra i Windows NT (men går bra i NetWare)1002
Styra möjlighet att se innehållet i mappar1002
Hjälpfrågor1002
Förslag till svar på frågor1004
 
28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//System Policies1009
Inloggningsskript1009
Profiler1010
Systemprinciper//System Policies1010
I en Windows NT-domän kan du använda alla tre metoderna samtidigt1011
Centrallagring1011
Den delade resursen Netlogon är viktig1012
Se till att alla domänkontrollanter har aktuella kopior1013
Inloggningsskript och profiler anges i Kontohanteraren för domäner//User Manager for Domains1013
Inloggningsskript1014
Inloggningsskript i Windows NT1014
KiXtart - kraftfulla inloggningsskript1015
Exempel på inloggningsskript1016
Verktyget SVar1019
Profiler används alltid i Windows NT1019
Profiler före Windows NT 4.01019
Använd särskilt profilhanteringskonto när du tillverkar profiler1020
Serverbaserade profiler//Roaming Profiles1020
Upprätta en serverbaserad förinställd//mandatory profil1021
Lista över profiler i Registret//Registry1022
Systemprinciper//System Policies1022
Samma systemprincip innehåller inställningar för flera1024
Systemprinciper kan användas i en arbetsgrupp1024
Inställning för automatisk eller manuell uppdatering av systemprinciper1025
Hjälpfrågor1026
Förslag till svar på frågor1028
 
29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)1031
Windows för Workgroups1031
Administrera Windows för Workgroups1031
Använda domänkonto1032
Byta lösenord på domänkonto1033
Resursdelning i Windows för Workgroups1033
Windows 95/981035
Administrera Windows 95/981035
Använda domänkonto1035
Byta lösenord på domänkonto1036
Resursdelning på Windows 95/981037
Windows NT Workstation och Server som klienter1042
Administrera Windows NT Workstation/Windows NT Server1042
Byta lösenord på domänkonto1043
Resursdelning på Windows NT Workstation1044
Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator1044
Frågor som skall besvaras1044
Snabbjämförelse mellan olika Windows-varianter1049
Spådom1050
Hjälpfrågor1051
Förslag till svar på frågor1053
 
30 NetBEUI, SPX/IPX och TCP/IP i Windows NT1057
Nätverksprotokoll och Windows NT1057
Open Systems Interconnect, OSI från International Standards Organisation, ISO1057
Det finns fem nätverksprotokoll i Windows NT1057
AppleTalk och DLC är inte fullvärdiga nätverksprotokoll i Windows NT1057
Det finns tre fullvärdiga nätverksprotokoll i Windows NT1058
Välja nätverksprotokoll1058
NetBEUI1058
SPX/IPX - NWLink1059
TCP/IP1060
Open Systems Interconnect, OSI1060
OSI-stacken, OSI-modellen1061
OSI-stackens funktion1062
Varje skikt på en enhet utbyter information med samma skikt på en annan enhet1062
Utbyta information med lagret ovan och under på samma dator1063
Datats väg genom stacken1064
OSI-stackens olika lager1064
OSI och nätverksutrustning1069
Repeterare1069
OSI och brygga (bridge) samt nätväxlar (switch)1070
OSI och router1070
OSI och brouter (bridge/router)1071
OSI och gateway1072
Route-bara protokoll1072
Server Message Block, SMB1072
Network Control Block, NCB1073
Kommandon i SMB1074
Common Internet File System, CIFS1075
NetBIOS är ett API, ett sätt att skriva nätverksprogram1075
Nätverkshantering i Windows NT1076
TCP/IP i allmänhet och i Windows NT i synnerhet1077
Begrepp i TCP/IP-världen1077
Vad är TCP/IP1078
TCP/IP är ett nätverksprotokoll1078
TCP/IP och OSI-stacken1079
Transmission Control Protocol, TCP och User Datagram Protocol, UDP1079
Portar och virtual circuits/sockets1080
Internet Protocol, IP1081
TCP/IP och länklagret1082
Internet Control Message Protocol, ICMP1082
Address Resolution Protocol, ARP1082
TCP/IP - Bakgrund och historia, Arpanet1083
TCP/IP - gemensam protokollsvit på Arpanet1084
Information om Internet1084
IAB, IETF: de som har hand om Internet1085
Registreringstjänster i Sverige (.se-domänen)1085
Internet är sin routrar1086
Huvudroutrarna använder särskilda routingprotokoll1086
Routrar i LAN1086
Speciellt system eller dator med två nätverkskort1087
Routrar har IP-adress1087
Routing inom autonoma system1087
Routing utom autonoma system1087
Hantering av massanrop1087
IP-adresser1088
Värd//IP Host och tudelade IP-adresser1088
Icke-värd1088
IP-adresser består av två delar1089
IP-adress1089
Adressklasser för IP nätadressen1092
Klassindelning och antal datorer på IP-nät1092
Klass A, IP nätadress 1.0.0.0 .. 126.0.0.01093
Klass B, IP nätadress 128.0.0.0 .. 191.255.0.01093
Klass C, IP nätadress 192.0.0.0 .. 223.255.255.01094
Speciella adressklasser i TCP/IP1095
Allmän massanrops-adress (the Limited Broadcast Address)1095
Subnätmask och IP-adresser1095
Uppdelning av IP-adresser1095
Standardmasker1096
Subnätmasken behöver inte hålla sig till standardvärdet1096
Subnätmasken är ett staket1097
Supernetting/Classless InterDomain Routing, CIDR1097
Dela ett standardnät i flera smärre - subnetting1098
IPv4-adresser i nät som inte är Internet-anslutna1099
TCP/IP i framtiden: IPv6/IPng1100
Tilldelning av IP-adresser1104
Verktyg/tillbehör1107
File Transfer Protocol, ftp1107
ping1108
Uppringd TCP/IP, linjeprotokoll1108
Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP används för säker förbindelse över Internet1109
Simple Network Management Protocol, SNMP1109
Simple Mail Transport Protocol, SMTP1109
Post Office Protocol, POP31110
Internet Message Access Protocol, IMAP41110
Windows Sockets, WinSock1110
Adressupplösning i Windows1110
Massanrop1110
LMHosts1111
Hosts1111
WINS1111
DNS1111
Microsoft FTP Server-tjänst1111
Resursövervakaren//Performance Monitor1112
Leverantörer av TCP/IP och Windows Sockets-program för Windows NT1113
Protokoll i TCP/IP-familjen1114
Transport Driver Interface & Network Device Interface Specification1114
TDI1114
NDIS1114
Hjälpfrågor1115
Förslag till svar på frågor1117
 
31 DHCP, WINS, DNS, IIS samt SNMP i Windows NT Server1121
Tillgänglighet i Windows NT Workstation och Windows NT Server1121
DHCP Server-tjänsten i Windows NT Server1122
Central hantering och tilldelning av IP-adresser1122
Central hantering av viktiga TCP/IP-inställningar (subnätmask, default gateway, domännamn, m.fl.)1123
Kan hantera flera IP-adressområden (flera subnät)1123
Tillåter reservation av några IP-adresser samtidigt som de flesta andra klienter hanteras automatiskt1123
DHCP Server-datorn måste ha fast egen IP-adress1123
Kontrollera IP-adressen innan den delas ut eller innan den tas i bruk1123
Lättanvänd1124
Samarbete DHCP-klient - DHCP Server1124
Förnya kontraktet1125
IP-adresser som används1125
Flera DHCP Server-datorer på samma subnät1125
En enda DHCP Server-dator för flera subnät - DHCP/BOOTP Relay Agent1125
IP-adresstilldelning i DHCP Server1127
Manuell tilldelning av IP-adresser1128
Automatisk tilldelning av IP-adresser1128
Dynamisk tilldelning av IP-adresser1129
Installation av DHCP Server1129
Upprätta ett scope i DHCP Server-tjänsten1130
Ändra inställningar i DHCP Server-tjänsten1131
DHCP Server och SNMP1132
Information som skickas till klienter1132
DHCP-protokollalternativ1132
DHCP-informationsalternativ1132
Inställning på klienten för att använda DHCP Server-tjänsten1133
Nödvändiga inställningar på klienten1134
Studera och ändra inställningar på klienten1134
Information från ipconfig /all1134
Flytta en DHCP-klient till ett annat subnät1135
Studera aktuella lån//Active Leases1135
Reservera en IP-adress i DHCP Server-tjänsten1136
Samspel DHCP-klient - DHCP-server1137
WINS Server i Windows NT Server1143
Översättning mellan NetBIOS-namn och IP-adresser1144
WINS Server minskar mängden massanrop i ett Windows NT-nät1144
WINS Server kräver DHCP Server för bästa funktion1144
Skalbar arkitektur1145
Flera klientoperativsystem stöds1145
SNMP för fjärrstyrning1145
WINS Proxy1145
Namnöversättning i klienten1145
NetBIOS och TCP/IP1145
Hosts-filer1146
NetBIOS over TCP/IP, NetBT, avhandlas i RFC 1001 och 10021146
Översätta NetBIOS-namn till IP-adresser1146
Standardinställning för namnöversättning1148
Hosts-filer1148
Funna namnöversättningar sparas1150
Namn som registreras av WINS Server1151
Namnregistreringar är dynamiska1154
Registreringstillfällen1154
Statiska namnöversättningar1154
Installera WINS Server1155
Inställningar för WINS Server1156
WINS Server Configuration1157
Preferences1158
Inställningar för WINS Server som görs på DHCP Server1158
WINS Server i stora nätverk1159
Duplicering mellan WINS Server-datorer1159
Pull- och push-partner1159
Prestanda och begränsningar i WINS Server-tjänsten1160
Domain Name System, DNS, och Windows NT1160
Domain Name System1160
Rotdomäner i DNS1161
DNS-server1162
Zoner1162
DNS-servrar är primära, sekundära, vidareförmedlare, slavar eller buffrande1164
Namnupplösning (har DNS-namn, söker IP-adress)1166
Namnupplösning (har IP-adress, söker DNS-namn)1167
Rotservrarna1167
Internet Information Server, IIS1168
Innehåll i Internet Information Server1168
IIS har ett eget användarkonto, IUSR_datornamn1168
När du startar webb-platsen är den igång1168
Administrera Internet Information Server 4.01169
Använda webb-läsare för administrera IIS 4.01172
Säkra din webb-plats med Secure Sockets Layer, SSL och HTTPS1172
IIS 4.0 är en smula minneshungrig1173
Begränsa bandbredd1173
Index Server och FrontPage hör till IIS1173
Personal Web Server1174
SNMP-agent i Windows NT Workstation och Windows NT Server1174
Installation och inställningar1175
Säkerhetsinställningar1175
Inställningar för SNMP-agenttjänsten1175
Hjälpfrågor1176
Förslag till svar på frågor1178
 
32 Distansarbete, fjärranslutning med RAS, DUN och RRAS1183
Hantera distansarbetsstationer1183
Ett exempel: Remote LAN Node1184
Fjärranslutning//Remote Access Service, RAS1185
RAS är inte fjärrstyrning1185
RAS-servern kan betjäna andra operativsystem, inte enbart Windows NT1186
RAS-klienten är inte begränsad till kontakt med andra Windows NT-datorer1186
Små skillnader mellan Windows NT 3.51 och Windows NT 4.01187
RAS-verifiering1187
Olika datalänk-protokoll i RAS1188
RAS kan användas med modem, X.25, ISDN och seriell kabel1189
RAS i Windows NT 4.0 kan använda flera modem i samma förbindelse, Multilink1189
Använd två servrar1189
Installera RAS-servern1189
Administrera RAS-servern1192
Installera RAS-klienten1194
Installera RAS-klient på en befintlig RAS-server och omvänt1196
Säkrare förbindelse med Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP1197
Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP används för säker förbindelse över Internet1197
Installera PPTP1198
Nya möjligheter med Routing and RAS, RRAS (Steelhead)1199
Installera Routing and RAS, RRAS1200
Administrera RRAS1201
Hjälpfrågor1201
Förslag till svar på frågor1204
 
33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh1207
I NetWare-världen finns det en skarp gräns mellan den gamla och nya världen1207
Den gamla världen, Bindery1207
Den nya sköna världen, Novell Directory Services, NDS (tidigare NetWare Directory Services)1207
NetWare och Windows NT Server med Novells lösningar och verktyg1208
I huvudsak NetWare, få Windows NT Server-datorer1208
I huvudsak NetWare 4, med NDS1209
Sammanfattning, Novells verktyg och lösningar1210
Windows NT Server och NetWare med Microsofts lösningar och verktyg1210
Grunden i Microsofts NetWare-hantering är NWLink (SPX/IPX)1211
Windows NT Server med någon enstaka NetWare-server1211
Windows NT Server och NetWare på lika villkor1212
En organisation bestämmer sig för att sluta använda NetWare1212
Installera Microsofts verktyg för NetWare1214
Sammanfattning, Microsofts verktyg och lösningar1214
Windows NT Server tillsammans med Unix1215
Köra Windows-program på Unix1216
Grundläggande kopplingsmöjligheter Windows NT - Unix1216
Dela filer mellan Unix och Windows med Network File System, NFS1216
Dela filer mellan Unix och Windows med SAMBA1217
Dela skrivare mellan Windows NT och Unix1217
Windows NT Services for UNIX Add-On Pack1218
Ge plats för Macintosh1218
Services for Macintosh: tre i en1218
Möjligheter i Services for Macintosh1218
Hantering av mappar och filer1219
Skillnader i filbenämning1220
Hantering av icke-engelska bokstäver1220
Föslag till namngivning av Macintosh-filer1220
Installera Services for Macintosh1220
Administrera Services for Macintosh1220
Välja mellan NetWare, Unix och Windows NT1222
Har du inte bestämt dig för Windows NT Server1223
Livstidskostnad är viktigt att tänka på1226
Stilleståndskostnader är samma för olika operativsystem1228
Hjälpfrågor1228
Förslag till svar på frågor1230
 
34 Böcker, Resource Kit och andra resurser för att lära dig mer1233
TechNet1233
Microsoft satsar hårt på TechNet1234
Microsoft Solution Developer's Network, MSDN1234
TechEd1235
Användarföreningar1236
Resource Kit1236
Resource Kit från Microsoft1236
Resource Kit från andra1237
Goda råd om böcker1237
Goda böcker jag kan rekommendera1237
Nätverk, allmänt1237
TCP/IP1238
Windows NT Server1238
Windows NT i grunden1238
Internet-säkerhet1238
Perl1239
Tidskrifter1239
World Wide Web1239
Newsgroups (news:)1240
Gruppostlistor1240
Microsoft Certified Professional, MCP1240
Microsoft Certified Product Specialist, MCPS1241
Microsoft Certified Product Specialist, MCPS + Internet1241
Microsoft Certified Product Specialist, MCPS + Site Building1241
Microsoft Certified Systems Engineer, MCSE1242
Microsoft Certified Systems Engineer + Internet Systems 1242
Microsoft Certified Solution Developer, MCSD1242
Microsoft Certified Trainer, MCT1242
Hur går MCP-proven till1242
Testställen och priser1242
Vad ger certifiering dig1243
Vad ger certifiering din organisation1243
Hjälpfrågor1243
Förslag till svar på frågor1244
 
Bilaga A Asanamn för datorer, arbetsgrupper och domäner1247
Tor, Oden och de andra1247
Använd endast bindestreck förutom bokstäver och siffror1247
Datornamn1248
Inanimata1248
Animata1249
Asynjor och nornor1251
Asar, vaner och havsgudar1252
Människor1252
Jättar och rimtursar/köldjättar1253
Dvärgar1253
Namn på datorarbetsgrupper1253
Namn på Windows NT-domäner1254
 
Bilaga B Windows NT-termer på svenska och engelska1257
Program1258
Program1259
Kontrollpanelen//Control Panel1260
Användarkonton1262
Användargrupper1262
Programgrupper (i Programhanteraren//Program Manager)1264
Övrigt1264
 
Förklarade ord1265
% (procent-tecken)1265
@ (snabel-a, at-tecken)1265
A1265
B1267
C1267
D1269
E1271
F1272
G1273
H1273
I1274
J1276
K1276
L1276
M1277
N1279
O1281
P1282
Q1284
R1284
S1285
T1287
U1288
V1289
W1289
X1291
 
Sakregister1293

Filerna som nämns på sidan 628

Stort tack för visat intresse i min bok, Allt om Windows NT Server. De filer som nämns i boken får du om du skickar mig ett elbrev. (Skriv gärna i brevet om du vill ha filerna zip:ade.)

Om du funderar på att köpa boken

Boken finns inte längre att köpa i bokhandeln, du kan ladda ned PDF-filerna ovan i stället.
Titel: Allt om Windows NT Server
ISBN 91-88590-12-7
Förlag PC-Boken, 1998

Rättelser (senast ändrad 14 sep. 2000)

Detta är de fel som hittills hittats i boken. Jag tackar dem som funnit och påpekat felen. (Det finns fler fel så hör av er!)

Sid-
nummer
Var på sidan Står Borde stå
XXXVII Rad 9 BackOffice Small Business Edition 4.0 BackOffice Small Business Server 4.0
XXXIXFörsta raden använder Windows NT finns det anledning att läsa några kapitel i innan du installerar. använder Windows NT finns det anledning att läsa några kapitel innan du installerar.
2 Andra stycket, första meningen Datorer och allt som hör därtill är alltså en del av basverksamhet, av kärnan i organisationen. Datorer och allt som hör därtill är alltså en del av basverksamheten, av kärnan i organisationen.
4 Första (riktiga) stycket Produktionen har sin plats i högsätet, men inte på bekostnad av att du och din kolleger bränner ut er. Produktionen har sin plats i högsätet, men inte på bekostnad av att du och dina kolleger bränner ut er.
4 Stycket efter rubriken ”Tänk på morgondagen...” Hur gör det är olika: Hur du gör det är olika:
5 Fjärde stycket ...”detta vill jag ha, men jag tror inte att datorerna klarar det så jag ber om något mindre/annorlunda i stället.” ...”detta vill jag ha, men jag tror inte att datorerna klarar det så jag ber om något mindre/annorlunda i stället”. [Citattecken och punkt skall byta plats.]
5 Sista stycket, andra meningen Dessa personer är väl förtrogna den egna verksamheten och därtill... Dessa personer är väl förtrogna med den egna verksamheten och därtill...
8 Tabellen Mängd primärminne (forts.) [Skall inte vara någon text.]
8 Första meningen efter tabellen Vad gäller BackOffice-paketen kan nämnas av... Vad gäller BackOffice-paketen kan nämnas att...
9 Första meningen Produkten Windows NT Server 4.0 innehåller en myckenhet til-
lägg och funktioner.
Produkten Windows NT Server 4.0 innehåller en myckenhet till-
lägg och funktioner.
9 Punktlistan, långt ned i första spalten
  • Microsoft Transaction Server
    Server
  • Microsoft Transaction Server
13 Första stycket, tredje meningen Windows NT Load Balancing Service kopplar samman ett antal Windows NT Server till enhet där lasten fördelas mellan de enskilda datorerna. Windows NT Load Balancing Service kopplar samman ett antal Windows NT Server till en enhet där lasten fördelas mellan de enskilda datorerna.
15 Rad 10 Ute på Internet ser det utom som om det är proxy-servern som surfar på alla webb-ställen. Ute på Internet ser det ut som om det är proxy-servern som surfar på alla webb-ställen.
17 Första meningen efter rubriken ”Licensbestämmelser” Licensbestämmelserna vad gäller Windows NT Server och BackOffice-produkterna har inte ändrats på flera år, något som annars verkara vara regel. Licensbestämmelserna vad gäller Windows NT Server och BackOffice-produkterna har inte ändrats på flera år, något som annars verkar vara regel.
22 Stycket efter listan Eftersom domänens kontodatabas är så viktig i bör du vänta med att göra en domän till dessa att du har råd med både en primär domänkontrollant och en reservdomänkontrollant. De kommer båda att varsin kopia av domänens kontodatabas vilket blir en försäkring mot störningar vid driftsavbrott. Eftersom domänens kontodatabas är så viktig bör du vänta med att göra en domän tills dess att du har råd med både en primär domänkontrollant och en reservdomänkontrollant. De kommer båda att ha varsin kopia av domänens kontodatabas vilket blir en försäkring mot störningar vid driftsavbrott.
25 Sista stycket, första meningen Windows NT-domänen i bilden ovan använder de medföljande TCP/IP-verktygen på samma sätt som datorarbetsgruppen i den föregående bilden. Windows NT-domänen i bilden nedan använder de medföljande TCP/IP-verktygen på samma sätt som datorarbetsgruppen i den föregående bilden.
43 Punktlistan, långt ned i första spalten
  • Microsoft Transaction Server
    Server
  • Microsoft Transaction Server
45 Fråga 11. Andra meningen i svaret Det kan också användas för att byte licensieringstyp i Windows NT Server, men endast en gång och endast från Per Server till Per Seat. Det kan också användas för att byta licensieringstyp i Windows NT Server, men endast en gång och endast från Per Server till Per Seat.
58 Felmeddelandet på engelska, 3/4 ned på sidan System error 1219 has occurred.
The credentials supplied conflict with an existing set of credential.
System error 1219 has occurred.
The credentials supplied conflict with an existing set of credentials.
93 Första stycket, rad 4 ...under en hel dag sker nätverksinloggning endast gång... ...under en hel dag sker nätverksinloggning endast en gång...
123–166 Kapitel 4   Det står inget om skyfflingsfiler i kapitel 4. Windows NT kan använda flera skyfflingfiler (paging files), var och en med en största storlek av 4095 megabyte. Lustigt nog möter det inget hinder att ha en sammanlagd storlek av alla skyfflingsfiler som är större än 4096 megabyte (4 gigabyte). Jag antar att den del som överstiger 4096 megabyte helt enkelt inte används till något. Jag har provat detta på Windows NT 4.0 med Service Pack 5.
130 CDFS   Jag borde skrivit om mapp- och filnamn i CFDS. Windows NT 4.0 stöder Joliet (Microsoft-tillägg till ISO 9660:1988) vilket innebär 64 tecken långa mapp- och filnamn. Samma tecken som NTFS stöds utom semikolon, ”;”. Windows NT 3.51 är mer begränsat (32 tecken långa namn, endast STORA bokstäver, bl.a.).
132 Tabellen   En FAT-volym kan bara bli större än 4 GB om sektorstorleken är större än 512 byte (inte ovanligt i Asien).
139 Tabellen   När jag provade att formatera (både från Diskhanteraren//Disk Administrator) en volym som var 10370 MB (drygt 10 GB) så märkte jag att Windows NT 4.0 använde 4 kilobyte stora kluster. Den TechNet-artikel jag förlitade mig på, Q140365, hävdar numera (den ändrades senast i maj 1999) att både Windows NT 3.51 och 4.0 alltid (om man inte själv ändrar) använder 4 kilobyte stora kluster. Detta stämmer med min nyvunna erfarenhet. Anledningen är att komprimering endast fungerar om klusterstorleken är 4 kilobyte eller mindre.
207 Mitt på sidan Eftersom behörigheter för skrivare är desamma oberoende av om skrivaren är utdelad kan man göra intressant saker med behörighetslistan. Det är en smal sak att göra behörigheterna sådana att den lokalt inloggad användare (förmodligen en administratör i någon form) ges möjlighet att fritt hantera skrivare. Eftersom behörigheter för skrivare är desamma oberoende av om skrivaren är utdelad kan man göra intressanta saker med behörighetslistan. Det är en smal sak att göra behörigheterna sådana att en lokalt inloggad användare (förmodligen en administratör i någon form) ges möjlighet att fritt hantera skrivare.
225 Flera ställen saknar dubbla snedstreck Lösenord för administrationskontot Administratör/Administrator
Reparationsdiskett/Emergency Repair Disk
TCP/IP: Standard-router/default gateway
Lösenord för administrationskontoto Administratör//Administrator
Reparationsdiskett//Emergency Repair Disk
TCP/IP: Standard-router//default gateway
331 Tabellen, en tredjedel ner på sidan Enhetsgrupp Medlemmar [Skall inte vara någon text.]
332 Tabellen, nästan mitt på sidan Enhetsgrupp Medlemmar [Skall inte vara någon text.]
333 Tabellen, två tredjedelar ner Enhet Beror av... [Skall inte vara någon text.]
334 Tabellen, en tredjedel ner Tjänstegrupp Medlemmar [Skall inte vara någon text.]
347 Tabellen, två tredjedelar ner på sidan Nyckelnamn Tjänst//Service [Skall inte vara någon text.]
420 Punkt 5. Gör den globala gruppen från resursdomänen... Gör den globala gruppen från kontodomänen...
454 Sista stycket Flera av de grafiska verktygen (bland dem ) kan hantera kommandoradsargument. Flera av de grafiska verktygen kan hantera kommandoradsargument.
461 Andra hela stycket   [Växeln /v gör inte att RegEdit.Exe används i skrivskyddat läge!]
574 Andra punktlistan För stort mellanrum mellan punktsymbolen och texten i första posten.  
629 Tabellen med kommandon som ändras med Command Extensions   Kommandot Set har fått en växel, /a, som gör att tilldelning tolkas som ett numeriskt uttryck (ex. Set /a NextYear=%Year%+1). Använd Help set för att få veta mer. Date och Time har fått en ny växel, /t, som gör att de skriver ut datum och tid utan att vänta på inmatning.
629 Nästa sista raden i stycket som börjar mitt på sidan. NT skall leta rätt på filen. Dess möjligheter erbjuds (n är en av 0 NT skall leta rätt på filen. Dessa möjligheter erbjuds (n är en av 0
641 Exemplet med echo och längst ned på sidan.   Både kommandot date och kommandot time har en ny växel, /t, som gör att de inte väntar på inmatning. Med denna växel behöver man inte använda echo.
655 Sista raden före rubriken Felkällor En punkt för många i ”must be the truth.).” ”must be the truth).”
730 Sista raden http://www.internet.com http://www.microsoft.com
735 Tredje stycket Enligt doumentet själv är det... Enligt dokumentet själv är det...
737 Näst sista stycket, första meningen Förutom alla andra åsikter man kan ha om datorvirus tycker att jag inte om dem... Förutom alla andra åsikter man kan ha om datorvirus tycker jag inte om dem...
747 Första stycket, sista meningen (Följ länkarna i tabellen ovan.) [Skall inte vara någon text. Tabellen blev aldrig till.]
749 Näst sista stycket, tredje raden nedifrån ...känt Q-nummer, men då kunna ange URL:en direkt till artikeln... ...känt Q-nummer, men då kan man ibland ange URL:en direkt till artikeln...
751 Listan Hur skall namnge arbetsgrupper/domäner Hur skall jag namnge arbetsgrupper/domäner
781 Andra rubriken I Windows NT 3.51förinstalleras ytterligare ett konto I Windows NT 3.51 förinstalleras ytterligare ett konto [Ett blanksteg saknades.]
805 Bildtexten till sista bilden Hemmamapp undermapp till utdelad mapp Hemmamapp som undermapp till utdelad mapp
807 Bildtexten Hemmamapp undermapp till utdelad mapp Hemmamapp som undermapp till utdelad mapp
865 Första stycket ...ser du en slående likehet i början av de lokala grupperna SID. ...ser du en slående likhet i början av de lokala gruppernas SID.
962 Sjunde stycket Eftersom Microsofts grupphanteringsmodell är svårare att felsök än den rekommenderade globalgruppsmetoden har jag använt Microsofts grupphanteringsmodell nedan. Eftersom Microsofts grupphanteringsmodell är svårare att felsöka än den rekommenderade globalgruppsmetoden har jag använt Microsofts grupphanteringsmodell nedan.
966 Första bilden [Fel bild.] Lokala och globala grupper på domänens PDC.
(Klicka på bilden för bättre bild.)
973 Lokal behörighet för DU DU: Läsa//Read R, X DU: Lägga till och Läsa//Add & Read R, W, X (R, X)
1000 Första tabellen, andra kolumnen Filens kan göras större genom att ... Filen kan göras större genom att ...
1029 Fråga 4, sista raden i svaret .. [Två punkter.] .
1048 Näst sista meningen Det är väl aldrig så att någon tycker att den egna dator räcker. Det är väl aldrig så att någon tycker att den egna datorn räcker.
1049 Tabellen Det är ett extra blanksteg före ”processorer) fullt ut”. Blanksteget skall bort.
1121 Andra meningen Notera att tabellen endast omfattar det som följer med när man köper Windows NT som finns i . Notera att tabellen endast omfattar det som följer med när man köper Windows NT.
1127 Stycket med rubriken ”DHCP/BOOTP Relay Agent på Windows NT Server som inte är router”.   Jag feltolkade ett experiment jag genomförde under våren 1997. Det går bra att installera Microsofts inbyggda BOOTP/DHCP Relay Agent på Windows NT Server 4.0 som inte är router utan att ändra i Registret//Registry på den Windows NT Server 4.0 som är DHCP-server (och befinner sig på ett annat subnät).
1140 Sist på sidan (Läs mer om detta i avsnittet NetBIOS och TCP/IP (sid 666 1043).) (Läs mer om detta i avsnittet NetBIOS och TCP/IP (sid 1145).)
1155 Multihomed i tabellen Kontrollpanelen//Control Panel kan används för att ge upp till fem nätverkskort egna IP-adresser (sedan får man ta till Registereditor//Registry Editor). Kontrollpanelen//Control Panel kan användas för att ge upp till fem nätverkskort egna IP-adresser (sedan får man ta till Registereditor//Registry Editor) i Windows NT 3.51.
1162 Andra stycket Ännu i mitten av 1998 har vi sett till de nya toppdomänerna. Ännu i mitten av 1998 har vi inte sett till de nya toppdomänerna.
1217 Sista raden Endast text kan skrivas ut, [Med värdet SimulatePassThrough=1 för tjänsten LPDSvc kan vad som helst skickas till skrivare. (Tack till Torbjörn Eklöv på InternLAN.)]
1242 Stycket efter rubriken Hur går MCP-proven till Allmänt känt att det inte räcker med att gå på kurs... Det är allmänt känt att det inte räcker med att gå på kurs...
1243 Fråga 1 Hur kan göra... Hur kan du göra...
1244 Fråga 1 Hur kan göra... Hur kan du göra...
1284 RIP Äldre routing-protokoll som fortfarande är allmänt bruk. Äldre routing-protokoll som fortfarande är i allmänt bruk.
1293–
1353
Sakregistret Alla siduppgifter där sidnumret skrivs med romerska siffror är två sidor fel. Ex. XXXIX (39) skall vara XXXVII (37).  
1315 Uppslagsordet HTTP:   Perl-stället www.activestate.com (s 646) borde funnits med.
1346 Sidhuvudet User Accounts – Vad ger cetifiering dig User Accounts – Vad ger certifiering dig


Senast ändrat 17 oktober 2005
© 2003–2005 Simplex System och Rolf Åberg.
Valid XHTML 1.1!